شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ دور بودن از عزيزان مشكل است امتحان با وفايي در جدايي حاصل است گرچه دورم ز تو اي دوست دوريت در يادو يادت ساحل است.....تفديم به همه ي شما......
چراغ جادو
هتل عاشقانه ها
رتبه 0
0 برگزیده
76 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
هتل عاشقانه ها عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top